Skip to content Skip to footer

NHỮNG THÔNG TIN NÀO CẦN CÓ TRÊN HÓA ĐƠN?

Hóa đơn phải chứa tất cả thông tin liên quan về giao dịch, chẳng hạn như hàng hóa hoặc dịch vụ được mua cũng như tổng số tiền nợ.

Khi người mua cần thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được giao, người bán sẽ gửi hóa đơn cho họ. Hóa đơn phải chứa tất cả thông tin liên quan về giao dịch, chẳng hạn như hàng hóa hoặc dịch vụ được mua cũng như tổng số tiền nợ.

Những thông tin cần có trên hóa đơn?

Những thông tin nào cần có trên hóa đơn?

+ Tiêu đề “Hóa đơn” hiển thị rõ ràng

+ Tên đầy đủ và địa chỉ của bạn và khách hàng của bạn

+ Ngày hóa đơn

+ Số hóa đơn duy nhất

+ Mô tả về các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán

+ Số lượng và giá cả của từng sản phẩm/dịch vụ

+ Ngày sản phẩm/dịch vụ được giao

+ Tổng số tiền đến hạn

Nếu bạn nhập/xuất hàng hóa, bạn cũng có thể cần phải bao gồm cảng nhập, quốc gia xuất xứ và phương thức thanh toán.

Leave a comment