Skip to content Skip to footer

THÔNG TIN NÀO CẦN CÓ TRONG DANH SÁCH ĐÓNG GÓI?

Trong bộ tài liệu vận chuyển hàng quốc tế bắt buộc phải có danh sách đóng gói. Vậy danh sách này bao gồm những gì?

Danh sách đóng gói cung cấp thông tin chi tiết về lô hàng, chẳng hạn như cách nó được đóng gói, kích thước và trọng lượng của từng gói hàng, cũng như các nhãn hiệu và số được ghi ở bên ngoài hộp, cho nhà xuất khẩu, người giao nhận vận tải quốc tế và người nhận hàng.

Thông tin nào cần có trong danh sách đóng gói?

+ Ngày

+ Thông tin liên hệ nhà xuất khẩu

+ Thông tin liên hệ người nhận hàng

+ Địa chỉ xuất xứ của hàng hóa

+ Địa chỉ đích của hàng hóa

+ Tổng số kiện hàng trong lô hàng này

+ Mô tả chi tiết của từng gói

+ Khối lượng và trọng lượng của mỗi gói

+ Khối lượng và trọng lượng của cả lô hàng

+ Số hóa đơn thương mại cho lô hàng này

Leave a comment